Natuur aan de kust in Zeeuws-Vlaanderen

Het Zwin

Natuur aan de kust

Het Zwin
Dit beroemde natuurgebied ligt op de grens van Nederland en België. Het Zwin is lange tijd van groot economisch belang geweest als een vaargeul. Maar na verloop van tijd verzandde de geul en ontstond het huidige prachtige natuurgebied bestaande uit, strand, duinen, schorren en weides. De zee heeft er vrij spel en door een slufter (een stroomgeul) blijven de slikkerige schorren nat. Het Zwin is een belangrijk broedgebied en ook komt de zoutminnende Zeeuwse delicatesse lamsoor hier heel veel voor.  

Vogels spottenHet Zwin
Het zwin is een belangrijk broedgebied voor de scholekster, de kluut en de tureluur. Scholeksters herken je eenvoudig aan hun zwart-witte verenkleed en hun knalrode snavel en pootjes. De kluut is bijna helemaal wit en heeft een scherpe zwarte tekening op zijn bovenlijf. Opvallend kenmerk is zijn lange naar boven gebogen snavel. De tureluur heeft net als de scholekster rode pootjes en verder en niet al te opvallend bruin verenkleed.
 
Haaientanden zoeken
Dé activiteit op het strand van heHaaientanden zoekent Zwin is zoeken naar fossiele haaientanden die hier spontaan aanspoelen of soms met het opgespoten zand meekomen. Tip: bij de vuurtoren van Nieuwvliet maak je de grootste kans.

Het Verdronken land van Saeftinghe
Het Verdronken Land van Saeftinghe is één van de belangrijkste en grootste Het Verdronken land van Saeftingheschorgebieden van Nederland. Het was in de late Middeleeuwen een gebied van welvarende polders. Door stormvloeden gingen grote stukken van het land verloren. In de 80-jarige oorlog werden bovendien ter verdediging van Antwerpen bovendien opzettelijk dijken doorgestoken waarna Saeftinghe definitief in een schorrengebied veranderde.

Zeeland in het klein
Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn natuur, maar ook doordat je er in een relatief klein gebied kunt zien hoe de complete provincie Zeeland is gevormd. De zee voert klei- en zanddeeltjes door geulen af en aan en bepaalt zo de vorm van het land.

Bijzondere planten
Saeftinghe ligt aan de Westerschelde. Dagelijks overstroomt het gebied twee maal. Doordat het zoute Noordzeewater zich vermengt met het zoete water uit de Schelde is het water brak. Dat zorgt ervoor dat naast de reguliere schor- en slikplanten zoals spiesmelde, gewone zoutmelde en lamsoor hier ook echt lepelblad groeit. Je herkent de plant van ongeveer 50 cm hoog aan zijn witte bloemetjes die dicht op elkaar bloeien. Verder landinwaarts verraden rietvelden de aanwezigheid van zoet water.

Lepelaars
LepelaarsIn Saeftinghe broeden duizenden kustvogels en voor trekvogels zijn de schorren en slikken ook een belangrijke pleisterplaats. Een van de opvallendste vogelsoorten is de lepelaar. Statig, wit en met een lange spatelvormige snavel. Je maakt de meeste kans om ze aan de waterkant te zien wanneer ze zich tijdens het foerageren schokkerig op hun hoge poten door het ondiepe water voortbewegen.